Kunstenaarsfonds - NABK Skip to content

NABK Kunstenaarsfonds

Voor kunstenaars

Het NABK Kunstenaarsfonds stelt financiële steun beschikbaar voor activiteiten en evenementen op het terrein van beeldende kunst waarbij leden van de NABK betrokken zijn.

Voorwaarden voor financiële steun

Het NABK Kunstenaarsfonds steunt Nederlandse activiteiten en evenementen waarbij minimaal 30 kunstenaars zijn betrokken, financieel of met goederen.

 

1. Algemeen.

 1. Onder hierna vastgelegde voorwaarden kan de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (hierna: NABK) een bedrag beschikbaar stellen voor financiële steun van een activiteit of evenement. Desgewenst is steun met goederen ook mogelijk.
 2. Aanvragers van een financiële steun of steun met goederen, accepteren deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.
 3. Bij de activiteit of het evenement moeten minimaal 30 Nederlandse beeldend kunstenaars betrokken zijn en de activiteit of het evenement moet in Nederland plaatsvinden.

 

2. Bedragen.

 1. Het in totaal beschikbare bedrag voor sponsoring bedraagt jaarlijks € 20.000,- (twintigduizend euro).
 2. Een enkel evenement of een enkele activiteit wordt voor maximaal € 2.000,- (tweeduizend euro) gesteund.
 3. De hoogte van het sponsorbedrag wordt vooral bepaald door het aantal deelnemende NABK-leden, de geboden wederdiensten, de doelstellingen en het bereik van de activiteit (gemeten in bezoekers, lezers of kijkers). Aanvragen krijgen in de regel een hogere bijdrage, naarmate het aantal betrokken NABK-leden groter is.

 

3. Aanvragen.

 1. De aanvraag moet minimaal drie maanden voor de activiteit worden ingediend.
 2. De aanvraag moet in het Nederlands gesteld worden. Alle correspondentie is in het Nederlands.
 3. De aanvraag moet gericht worden aan info@NABK.nl.
 4. De aanvraag moet in eerste instantie verwoord worden met in totaal maximaal 350 woorden.
 5. In de aanvraag moet in eerste instantie ten minste worden aangegeven:
  • waar en wanneer de activiteit plaatsvindt,
  • wat de doelstellingen van de activiteit zijn,
  • de gewenste financiële of andersoortige steun,
  • een globale financiële prognose
  • het aantal kunstenaars dat aan het evenement deelneemt,
  • het aantal kunstenaars dat lid is van de NABK. 

 

4. Acceptatie en afwijzing.

 1. Elke aanvraag die voldoet aan de hiervoor aangegeven voorwaarden, wordt beoordeeld.
 2. Binnen drie weken na ontvangst van de aanvraag krijgt de aanvrager of
  • schriftelijk bericht van acceptatie van de aanvraag waarbij de toegekende financiële steun wordt aangegeven, of
  • afwijzing van de aanvraag, of
  • een verzoek om een nadere toelichting.
 3. De NABK is onder geen beding verplicht tot het accepteren van een aanvraag. Over de hoogte van toegekende sponsorbedragen en afwijzingen van aanvragen, wordt niet gecorrespondeerd.

 

5. Geldigheidsduur toezeggingen voor steun.

 1. In het algemeen heeft de toekenning van financiële en/of andersoortige steun een geldigheidsduur van zes maanden.
 2. Op verzoek van de aanvrager kan deze duur van zes maanden eenmaal met maximaal drie maanden verlengd worden.
 3. Als de steun is verbonden aan een specifiek evenement, vervalt de toegezegde steun op de eerste dag van het evenement, als de aanvrager niet heeft aangegeven de steun te accepteren.

 

6. Verantwoording.

 1. Als financiële steun wordt toegekend, moet de organisatie die de steun is toegekend, binnen twee weken na afloop van het evenement of de activiteit een degelijk bewijs overleggen waaruit blijkt dat het evenement of de activiteit heeft plaatsgevonden en aan de vastgelegde wederdienst(en) is voldaan.
 2. Ook moet de organisatie die de financiële steun ontvangt een verantwoording in de vorm van een verslagje van minimaal 250 en maximaal 500 woorden binnen twee weken sturen naar info@NABK.nl.
 3. De financiële steun wordt overgemaakt na de ontvangst van een met BTW gespecificeerde factuur, waarin de bedragen en afspraken zijn opgenomen die tussen de organisatie van het evenement en het NABK Kunstenaarsfonds zijn vastgelegd.
 4. Als het bewijs, het verslagje en/of de factuur uitblijft, is de NABK gerechtigd de financiële steun niet uit te betalen.

 

7. Diversen.

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van een meningsverschil over de interpretatie van een of meer artikelen in deze voorwaarden, is de mening van de NABK doorslaggevend.