Pro - NABK Skip to content

NABKPRO Reglement


NABKPRO Reglement

Onderstaand reglement heeft betrekking op (potentiële) leden van NABKPRO en is aanvullend op het Algemeen Reglement. De in het Algemeen Reglement opgenomen artikelen zijn van toepassing op onderstaand reglement voor zover deze niet strijdig zijn. In geval er sprake is van tegenstrijdigheid prevaleert onderstaand reglement voor (potentiële) leden van NABKPRO.

1. Algemeen

1a. NABKPRO is een specifieke sectie binnen de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars / NABK.
1b. NABKPRO wordt aangestuurd door een bestuur dat valt onder De Kunst Collega’s, gevestigd op Elmpterweg 14, 6042 KK Roermond.
1c. Het bestuur van de NABK bestaat op 1 januari 2021 uit Raoul Locht, voorzitter; Ashton Broeders, project manager en secretaris en Els van Lent, lid.
1d. NABKPRO laat zich bijstaan door een actieve Adviesraad en Toetsingscommissie.

2. Doelstellingen

2a. NABKPRO beijvert zich de belangen van Nederlandse beroepskunstenaars en in Nederland wonende buitenlandse beroepskunstenaars te behartigen met name wat betreft hun zichtbaarheid bij kunstliefhebbers, -kopers en -verzamelaars. Daartoe organiseert NABKPRO eigen activiteiten en bemiddelt NABKPRO bij het toegang krijgen tot en kunnen deelnemen aan activiteiten die door derden worden georganiseerd.

3. Leden

3a. Alleen beroepskunstenaars kunnen lid worden.
3b. Alle nieuwe aanmeldingen worden geballoteerd door de ballotagecommissie en bij twijfel de toetsingscommissie (zie punt 5).
3c. Om praktische redenen is het wenselijk dat de leden de Nederlandse taal machtig zijn.
3d. Beroepskunstenaars zijn beeldend kunstenaars die beroepsmatig bezig zijn met hun kunst. De verkoop van hun eigen kunst is (het grootste deel van) hun hoofdinkomen. Zij kunnen op meerdere vlakken aantonen dat zij werk maken van hoge kwaliteit en dat zij hun werk op een professionele manier onder de aandacht brengen via bijvoorbeeld tentoonstellingen in galerieën en musea, grote kunstbeurzen, kwalitatieve boeken, etc.

4. Lidmaatschap

4a. Aanmelding voor het lidmaatschap kan door middel van het aanmeldingsformulier op www.NABK.nl.
4b. Opzeggen kan op elk moment via het online account, door in te loggen op www.NABK.nl. Als de opzegging voor 1 november plaatsvindt, eindigt het lidmaatschap op 31 december van hetzelfde jaar. Als de opzegging in de maand november of december plaatsvindt, eindigt het lidmaatschap op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin is opgezegd.
4c. Het lidmaatschap van NABKPRO houdt alle onderdelen van het gouden lidmaatschap van de NABK in (zie www.NABK.nl), plus:

  • de mogelijkheid van deelname aan kunstbeurzen als de Affordable Art Fair en First Art Fair.
  • jaarlijks gratis toegang tot minimaal zes à acht landelijke kunstbeurzen,
  • jaarlijks recht op een halve pagina in het beroepsdeel van het Jaarboek Kunstenaars (t.w.v. € 185,-),
  • jaarlijks recht op gratis deelname aan het Landelijk Atelierweekend (t.w.v. € 49,-),

4d. Voorgaande opsomming is opgave onder voorbehoud: de componenten van het lidmaatschap kunnen worden aangepast als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

5. Toetsingsprocedure van nieuwe leden

5a. De toetsingsprocedure is bedoeld de professionaliteit van de leden en daarmee de kwaliteit van NABKPRO te waarborgen.
5b. Om de toetsingsprocedure zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het aan te raden je website te actualiseren voordat je je aanmeldt, en de punten van 5c in een bericht te sturen naar pro@NABK.nl
5c. De ballotage- en toetsingscommissie kijken bij een aanmelding onder andere naar de inschrijving bij Kamer van Koophandel, gevolgde opleiding(en), exposities en prestaties (zoals nominaties of gewonnen prijzen), belangrijke opdrachten en verkopen, kwaliteit van het werk, vertegenwoordigd zijn door een of meer buitenlandse gerenommeerde galerieën, geëxposeerd hebben bij toonaangevende musea / instellingen en dergelijke. De verkoop van eigen kunst is de belangrijkste inkomstenbron of tenminste een groot deel daarvan.
5d. Nieuwe leden worden lid als minimaal 50% van de leden van de Toetsingscommissie geen bezwaar maakt tegen het lidmaatschap.
5e. De termijn waarbinnen de Toetsingscommissie bezwaar kan maken tegen het lidmaatschap van het nieuwe lid is een maand, gerekend vanaf het moment dat het lid aan de commissie is voorgesteld.
5f. Bezwaren worden strikt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt onder meer in dat de namen van degenen die bezwaar maken niet bekend worden gemaakt.
5g. Een voor het lidmaatschap afgewezen lid, kan niet binnen een periode van twaalf maanden opnieuw als nieuw lid voorgesteld worden.

6. Contributie

6a. De contributie voor het lidmaatschap van NABKPRO bedraagt € 22,- per maand (= € 18.18 excl. BTW) of € 245,- per jaar (= € 202.47 excl. BTW).
6b. De contributie kan maximaal 1x per jaar worden aangepast. Alle leden worden daarover geïnformeerd.

7. Adviesraad

7a. NABKPRO laat zich bijstaan door een Adviesraad.
7b. De Adviesraad bestaat uit vijf tot tien leden.
7c. Leden van de Adviesraad geven NABKPRO gevraagd en ongevraagd advies over zaken die de belangen van beroepskunstenaars aangaan en thuishoren bij NABKPRO.
7d. Leden van de Adviesraad kunnen na instemming van het bestuur van de NABK, de leden van NABKPRO vertegenwoordigen.
7e. Leden van de Adviesraad krijgen circa drie maal per jaar per e-mail een of meer vragen voorgelegd die betrekking hebben op de organisatie en/of activiteiten van NABKPRO en/of haar leden. Gemiddeld vraagt het beantwoorden daarvan per keer enkele tot maximaal 10 minuten.
7f. Minimaal eenmaal per jaar vindt een informele samenkomst van de leden plaats, die enkele uren duurt. Tijdens deze samenkomst zal overleg plaatsvinden over actuele vraagstukken.
Deze bijeenkomst kan gecombineerd worden met een evenement waar de leden mogelijk toch al naar toe zullen gaan, bijvoorbeeld de KunstRAI, Art Rotterdam of de beurs die speciaal voor beroepskunstenaars en NABKPRO zal worden georganiseerd. Ook kan de samenkomst bij een van de leden van de Adviesraad plaatsvinden of op het kantoor van De Kunst Collega’s.
7g. Een samenkomst met overleg gaat door als minimaal 50% van de leden bij de samenkomst aanwezig kan zijn. Overigens streven we vanzelfsprekend naar een overleg waarbij alle leden aanwezig kunnen zijn.
7h. Een lid van de Adviesraad zal in de regel circa vijf uur per jaar besteden aan het vervullen van het lidmaatschap. Hierbij is de tijd voor de in lid 7f bedoelde samenkomst buiten beschouwing gelaten.
7i. Leden van de Adviesraad dragen geen contributie af voor hun lidmaatschap van NABKPRO.
7j. Een lid van de Adviesraad is maximaal drie jaar lid en kan eenmaal voor een termijn van drie jaar worden herkozen.
7k. Nieuwe leden van de Adviesraad worden voorgedragen door leden van de Adviesraad en door De Kunst Collega’s gekozen en uitgenodigd voor het lidmaatschap.
7l. Als een lid van de Adviesraad een jaar lang niet heeft gereageerd op de voorgelegde vragen en ook niet eigener beweging advies heeft uitgebracht, eindigt het lidmaatschap nadat het betreffende lid tenminste twee maal is aangespoord om actief lid van de Adviesraad te zijn. Ook als meer dan vijftig procent van de leden van de Adviesraad het lidmaatschap van een lid niet langer wenselijk vindt, eindigt het lidmaatschap van het betreffende lid.
7m. Leden van de Adviesraad hebben geen enkele verplichting tot het deelnemen aan activiteiten die door NABKPRO worden georganiseerd.
7n. Leden van de Adviesraad dragen geen verantwoordelijkheid voor het handelen van NABKPRO en zijn dan ook evenmin aansprakelijk voor gevolgen van het handelen van NABKPRO.

8. Toetsingscommissie

8a. De Toetsingscommissie bestaat uit vier tot zes kunstkenners met verschillende achtergronden in de kunstwereld (o.a. galeriehouders en curators).
8b. Leden van de Toetsingscommissie geven NABKPRO advies wanneer een kunstenaar die niet aan de harde basiscriteria (zie 3d) voldoet zich aanmeldt voor het lidmaatschap van NABKPRO.
8c. Leden van de Toetsingscommissie krijgen eenmaal per maand de in artikel 8b bedoelde kunstenaars voorgelegd door NABKPRO. Zij worden geacht binnen een maand hun eventuele bezwaar kenbaar te maken, dan wel kenbaar te maken dat zij met het lidmaatschap instemmen.

9. Slotbepalingen.

9a. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de mening van het bestuur doorslaggevend.
9b. Dit reglement kan worden aangepast als daartoe aanleiding wordt gezien.
9c. Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.