Algemeen Reglement

1. Algemeen

1a. Dit reglement is van toepassing op de relatie tussen leden van de NABK en de NABK.
1b. De Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK) is een activiteit van Stichting Kunstweek.
1c. Dit reglement is geen volkomen vastlegging van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen de NABK en haar leden.
1d. Leden van de NABK accepteren dit reglement volledig en zonder voorbehoud.

2. Aanmelding voor het lidmaatschap

2a. Het lidmaatschap van de NABK staat open voor alle beeldend kunstenaars, ongeacht hun opleidingen, hun disciplines en hun mate van professionaliteit.
2b. Kunstenaars melden zich als lid aan, door het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier.
2c. Het aanmeldingsformulier is onder andere opgenomen op de website van de NABK: www.NABK.nl.
2d. Het lidmaatschap is persoonlijk.
2e. Na de eerste lidmaatschapsperiode continueert het lidmaatschap zonder opzegging telkens met 1 kalenderjaar.

3. Wijziging soort lidmaatschap

3a. Als een lid zijn of haar lidmaatschap wil veranderen in een ander lidmaatschap (zilver/goud/platina) kan dat per e-mail (info@NABK.nl) kenbaar gemaakt worden.
3b. Een gewenste wijziging wordt in de regel binnen vijf werkdagen door de NABK als ontvangen, bevestigd.
3c. Het lidmaatschap ‘upgraden’ naar een uitgebreider lidmaatschap kan op elk moment gedurende het jaar.
3d. De wijziging om het lidmaatschap te continueren met een minder uitgebreid lidmaatschap, kan ook op elk moment van het jaar doorgegeven worden.
Als de wens, het lidmaatschap te continueren met een minder uitgebreid lidmaatschap wordt doorgegeven in de maand november of december, gaat de wijziging per januari van het jaar na het aankomende jaar in.
(In de maanden november en december vinden al werkzaamheden plaats voor het aankomende jaar, daardoor kunnen wijzigingen van het lidmaatschap in die maanden niet meer voor het aankomende jaar doorgevoerd worden.)

4. Opzegging

4a. Opzegging kan per e-mail en per aangetekende post plaatsvinden.
4b. Een opzegging wordt in de regel binnen 5 werkdagen door de NABK bevestigd.
4c. Opzegging kan elk moment plaatsvinden.
4d. Als een opzegging plaatsvindt in de maanden januari t/m oktober, eindigt het lidmaatschap in hetzelfde jaar. Als een opzegging plaatsvindt in de maand november of december eindigt het lidmaatschap op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin is opgezegd.

5. Contributie

5a. Leden betalen jaarlijks contributie voor hun lidmaatschap.
5b. Het eenmalige entreegeld (voor initiële kosten, waaronder kosten voor inschrijving, verwerking van je gegevens, bevestiging van je lidmaatschap, de aanmaak en verzending van de ledenpas, vermelding op de website en aanmelding bij partners) bedraagt € 25,- (= € 20,66 excl. BTW).
5c. De jaarlijkse contributie voor het Zilveren lidmaatschap is € 44,- (= € 36,36 excl. BTW). De jaarlijkse contributie voor het Gouden lidmaatschap € 78,- (= € 64,46 excl. BTW). De jaarlijkse contributie voor het NABKPRO lidmaatschap € 245,- (= € 202,47 excl. BTW).
5d. Bij het Zilveren en Gouden lidmaatschap, wordt de contributie voor het eerste lidmaatschapsjaar gedurende het kalenderjaar elke maand met 1/12 deel verlaagd. Bij aanvang van het lidmaatschap in bijvoorbeeld juli is de contributie voor Zilveren en Gouden leden in het eerste lidmaatschapsjaar jaar dus minder dan wanneer het lidmaatschap in januari aanvangt. Vanaf januari van het daarop volgende jaar is de normale contributie verschuldigd.
5e. Met specifieke aanbiedingen kan met de eerste lidmaatschapsduur en eerste contributie in het voordeel van het lid afgeweken worden van hetgeen hiervoor staat.
5f. De NABK heeft het recht om de contributie aan te passen. Aanpassing van de contributie geeft geen recht op directe beëindiging van het lidmaatschap.
5g. Leden die in het buitenland wonen, zijn een iets hogere contributie verschuldigd ter compensatie van de hogere portokosten voor verzending van cadeaus. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het land waar men woont.
(Informatie: stephanie.lechner@NABK.nl).

6. Rechten van de leden

6a. Leden hebben rechten die ze periodiek in nieuwsbrieven voorgelegd krijgen.
6b. Leden zijn niet verplicht van een recht gebruik te maken.
6c. Na acceptatie van rechten kunnen verplichtingen voor zowel de leden als de NABK ontstaan.
6d. Rechten op cadeaus, kortingen en andere rechten van de leden kunnen veranderen; nieuwe rechten kunnen aangeboden worden, bestaande rechten kunnen beëindigd worden.
6e. De NABK heeft niet de plicht om veranderingen in het pakket aan rechten, voordelen en cadeaus op voorhand aan te geven.

7. Communicatie

7a. De contacten tussen de NABK en haar leden vinden merendeels plaats via e-mail. Om die reden moeten leden de NABK een e-mailadres kenbaar maken waarop zij bereikbaar zijn.
7b. Als het e-mailadres van een lid verandert, moet dit aan de NABK doorgegeven worden, bij voorkeur minimaal 1 week voordat de verandering plaatsvindt.
7c. De gevolgen van een niet werkend e-mail adres kunnen de NABK nooit aangerekend worden en zijn in gevallen dat dit leidt tot aantoonbare schade voor rekening van het lid.

8. Persoonsgegevens

8a. De NABK houdt een bestand bij met gegevens van haar leden.
8b. De gegevens worden alleen gebruikt door de NABK. Persoonsgegevens van leden zullen onder geen beding worden verkocht, verhuurd of uitgeleend aan derden. 8c. De privacy verklaring van De Kunst Collega's is van toepassing: privacy verklaring.

9. Samenwerking met derden

9a. De NABK werkt samen met derden.
9b. Als een lid gebruik maakt van de diensten die door derden worden geleverd, is de NABK niet gehouden aan nakoming van deze diensten.

10. Overige bepalingen

10a. De bepalingen verwoord in dit deelnemersreglement, kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor aanpassing gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor de aanpassing van toepassing zijnde condities.
10b. Deze versie van het lidmaatschapsreglement is van kracht met ingang van 1 januari 2020 en vervangt alle voorgaande versies.
10c. In onvoorziene gevallen zal door de NABK naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de NABK bepalend.
10d. Op dit deelnemersreglement is het Nederlandse recht van toepassing.