Algemeen Reglement

1. Algemeen

1a. Dit Algemeen Reglement is van toepassing op de relatie tussen kunstenaars die zijn aangesloten bij de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK), gemakshalve 'leden' genoemd, en de NABK.
1b. 1b. De NABK presenteert zich als een vereniging maar in juridische zin is de NABK een organisatie met aangesloten afnemers. De terminologie die de NABK in de dagelijkse gang van zaken gebruikt, zoals 'lidmaatschap' is uitsluitend voor de duidelijkheid.
1c. De NABK is een activiteit van De Kunst Collega’s B.V. gevestigd te Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67343058.
1d. Leden van de NABK accepteren dit Algemeen Reglement volledig en zonder voorbehoud.

2. Aanmelding voor het lidmaatschap

2a. Aansluiting bij de NABK (gemakshalve ‘het lidmaatschap van de NABK’) staat open voor alle beeldend kunstenaars, ongeacht hun opleidingen, hun disciplines, hun mate van professionaliteit of hun woonplaats.
2b. Kunstenaars melden zich als lid aan, door het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier.
2c. Het aanmeldingsformulier is onder andere opgenomen op de website van de NABK: www.NABK.nl.
2d. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2e. Na de eerste lidmaatschapsperiode continueert het lidmaatschap zonder opzegging telkens met 1 kalenderjaar.

3. Wijziging soort lidmaatschap

3a. Als een lid zijn of haar lidmaatschap wil veranderen in een ander lidmaatschap (zilver/goud/platina) kan dat via het online account op www.NABK.nl.
3b. Een door een lid aangegeven gewenste wijziging wordt per direct bevestigd per e-mail.
3c. De wens om het lidmaatschap van zilver naar goud of van goud naar PRO te wijzigen kan op elk moment gedurende het jaar kenbaar gemaakt worden. De wijziging gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de wens is kenbaar gemaakt.
3d. De wens om het lidmaatschap te continueren met een minder uitgebreid lidmaatschap, kan ook op elk moment van het jaar kenbaar gemaakt worden, maar gaat in per 1 januari van het jaar volgend waarop de wijziging is doorgegeven.

4. Opzegging

4a. Opzegging vindt plaats via het online account, door in te loggen op www.NABK.nl. Bij 'Mijn lidmaatschap' kan men het lidmaatschap opzeggen.
4b. Een opzegging wordt in de regel binnen vijf werkdagen door de NABK schriftelijk bevestigd.
4c. Opzegging kan elk moment plaatsvinden.
4d. Als een opzegging plaatsvindt in de maanden januari t/m oktober, eindigt het lidmaatschap in hetzelfde jaar op 31 december. Als een opzegging plaatsvindt in de maand november of december eindigt het lidmaatschap op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin is opgezegd.

5. Contributie

5a. Leden betalen jaarlijks contributie voor hun lidmaatschap.
5b. Het eenmalige entreegeld voor initiële kosten, waaronder kosten voor inschrijving, verwerking van gegevens, bevestiging van het lidmaatschap, vermelding op de website en aanmelding bij partners, bedraagt € 25,- (= € 20.66 excl. BTW).
5c. De jaarlijkse contributie voor het Zilveren lidmaatschap is € 44,- (= € 36.36 excl. BTW). De jaarlijkse contributie voor het Gouden lidmaatschap € 78,- (= € 64.46 excl. BTW). De jaarlijkse contributie voor het NABKPRO lidmaatschap € 245,- (= € 202.47 excl. BTW).
5d. Bij het Zilveren en Gouden lidmaatschap, wordt de contributie voor het eerste lidmaatschapsjaar gedurende het kalenderjaar elke maand met 1/12 deel verlaagd. Bij aanvang van het lidmaatschap in elke maand na januari is de contributie voor Zilveren en Gouden leden in het eerste lidmaatschapsjaar jaar dus minder dan wanneer het lidmaatschap in januari aanvangt. Vanaf januari van het daarop volgende jaar is de volledige contributie verschuldigd.
5e. Met specifieke aanbiedingen kan met de eerste lidmaatschapsduur en eerste contributie in het voordeel van het lid afgeweken worden.
5f. De NABK heeft het recht om de contributie aan te passen. Aanpassing van de contributie geeft geen recht op directe beëindiging van het lidmaatschap.
5g. Leden die in het buitenland wonen, zijn een iets hogere contributie verschuldigd ter compensatie van de hogere portokosten voor verzending van cadeaus. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het land waar men woont.

6. Rechten van de leden

6a. Leden hebben rechten die ze periodiek in hun online account en via nieuwsbrieven voorgelegd krijgen.
6b. Leden zijn niet verplicht van een recht gebruik te maken.
6c. Na acceptatie van rechten kunnen verplichtingen voor zowel de leden als de NABK ontstaan.
6d. Rechten op cadeaus, kortingen en andere rechten van de leden kunnen veranderen; nieuwe rechten kunnen aangeboden worden, bestaande rechten kunnen beëindigd worden.
6e. De NABK heeft niet de plicht om veranderingen in het pakket aan rechten, voordelen en cadeaus op voorhand aan te geven.

7. Communicatie

7a. De contacten tussen de NABK en haar leden vinden merendeels plaats via e-mail. Om die reden moeten leden de NABK een e-mailadres kenbaar maken waarop zij bereikbaar zijn.
7b. Als het e-mailadres van een lid verandert, moet dit aan de NABK doorgegeven worden, bij voorkeur minimaal 1 week voordat de verandering plaatsvindt.
7c. De gevolgen van een niet (meer) werkend e-mailadres of niet ontvangen e-mails van de NABK, kunnen de NABK nooit aangerekend worden.
7d. Communicatie vindt in de regel plaats in de Nederlandse taal. In sommige gevallen in het Engels. Leden dienen dan ook de Nederlandse taal machtig te zijn.

8. Persoonsgegevens

8a. De NABK houdt een bestand bij met gegevens van haar leden.
8b. De gegevens worden alleen gebruikt door de NABK. Persoonsgegevens van leden worden onder geen beding verkocht, verhuurd of uitgeleend aan derden.
8c. De privacyverklaring van De Kunst Collega's is van toepassing: privacy verklaring.

9. Samenwerking met derden

9a. De NABK werkt samen met derden.
9b. Als een lid gebruik maakt van de diensten die door derden worden geleverd, is de NABK niet gehouden aan nakoming van deze diensten.

10. Overige bepalingen

10a. De bepalingen opgenomen in dit Algemeen Reglement, kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden.
10b. Deze versie van het Algemeen Reglement is van kracht met ingang van 30 oktober 2020 en vervangt alle voorgaande versies.
10c. Dit Algemeen Reglement is geen volkomen vastlegging van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen de NABK en haar leden. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is de mening van de NABK doorslaggevend.
10d. Op dit Algemeen Reglement is het Nederlandse recht van toepassing.